Wyszukiwanie

REGON
NIP
KRS
  

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Dodatkowe filtrowanie
Fragment nazwy
Nr nieruchomości
REGON 9zn.
REGON 14zn.
NIP
KRS
Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.
Dane z wpisu w rejestrze REGON
Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON
NIP
status NIP
imię
drugie imię
nazwisko
data wpisu do REGON
data skreślenia z rejestru REGON
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
DZIAŁALNOŚĆ
tblRaportJFizyczna INFORMACJE PODSTAWOWE
INFORMACJE PODSTAWOWE
nazwa
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze ewidencji
tblRaportJFizyczna ADRES SIEDZIBY
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
kod pocztowy
miejscowość poczty
nietypowe miejsce lokalizacji
tblRaportJFizyczna DATY ZMIAN W REJESTRZE
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru lub ewidencji
data skreślenia z rejestru lub ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
data zakończenia postępowania upadłościowego
tblRaportJFizyczna PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
tblRaportJFizyczna JEDNOSTKI LOKALNE
JEDNOSTKI LOKALNE

tblRaportJPrawna INFORMACJE PODSTAWOWE
INFORMACJE PODSTAWOWE
REGON
NIP
status NIP
nazwa
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze lub ewidencji
tblRaportJPrawna ADRES SIEDZIBY
ADRES SIEDZIBY
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
kod pocztowy
miejscowość poczty
nietypowe miejsce lokalizacji
tblRaportJPrawna ADRES SIEDZIBY
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru lub ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
data zakończenia postępowania upadłościowego
DANE KONTAKTOWE
numer telefonu
numer wewn. telefonu
numer faksu
adres email
adres strony internetowej
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD
JEDNOSTKI LOKALNE
WSPÓLNICY

INFORMACJE PODSTAWOWE O JEDNOSCE LOKALNEJ
REGON
nazwa
organ rejestrowy
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze lub ewidencji
INFORMACJE PODSTAWOWE O PODMIOCIE, który utworzył ww. jednostkę lokalną
REGON
NIP
status NIP
nazwa
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
organ rejestrowy
numer w rejestrze i ewidencji
ADRES SIEDZIBY JEDNOSTKI LOKALNEJ
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
kod pocztowy
miejscowość poczty
nietypowe miejsce lokalizacji
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru lub ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
data zakończenia postępowania upadłościowego
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD

JEDNOSTKA LOKALNA JEDNOSTKI FIZYCZNEJ

INFORMACJE PODSTAWOWE O JEDNOSCE LOKALNEJ
REGON
nazwa
opis działalności
rodzaj rejestru lub ewidencji
numer w rejestrze ewidencji
organ rejestrowy
INFORMACJE PODSTAWOWE O PODMIOCIE, który utworzył ww. jednostkę lokalną
REGON
NIP
status NIP
imię
drugie imię
nazwisko
data wpisu do REGON
data skreślenia z REGON
kod i nazwa podstawowej formy prawnej
kod i nazwa szczególnej formy prawnej
kod i nazwa formy własności
ADRES SIEDZIBY JEDNOSTKI LOKALNEJ
kraj
województwo
powiat
gmina
miejscowość
ulica
nr nieruchomości
nr lokalu
kod pocztowy
miejscowość poczty
nietypowe miejsce lokalizacji
DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU
data wpisu do rejestru lub ewidencji
data powstania
data rozpoczęcia działalności
data wpisu do REGON
data zawieszenia działalności
data wznowienia działalności
data zakończenia działalności
data skreślenia z REGON
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości
data zakończenia postępowania upadłościowego
PROWADZONE DZIAŁALNOŚCI WG PKD

Deklaracja dostępności serwisu Baza Internetowa REGON

Centrum Informatyki Statystycznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Baza Internetowa REGON.

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak alternatywnego tekstu dla niektórych obrazów.

  • Strona posiada puste: nagłówki, linki oraz nagłówki tabel.

  • Na stronie znajduje się wyjustowany tekst oraz tekst który ma bardzo mały rozmiar czcionki.

  • Obrazy które są blisko siebie mają taki sam alternatywny tekst.

  • Pojawiają się etykiety które są niepoprawnie połączone z konkretnymi elementami formularza.

  • Pola formularzy nie są pogrupowane przy użyciu elementu fieldset.

  • Brak pierwszego nagłówka.

  • Użyto tabeli aby wizualnie pozycjonować zawartość strony.

  • Brak podziału na sekcje header, main i footer.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Sibiga, adres poczty elektronicznej m.sibiga@stat.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 608 31 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Główny Urząd Statystyczny, Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od al. Niepodległości 208. Budynek składa się z siedmiu kondygnacji i czterech skrzydeł które oznaczone są A B C D na każdym piętrze.

Do holu głównego z zewnątrz nie ma schodów.

Recepcja znajduje się na wprost i po prawej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami.

Budynek GUS jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Schody w holu głównym (blok C) są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych. Natomiast blok D gmachu GUS, gdzie jest usytuowana Centralna Biblioteka Statystyczna, jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.: posiada odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, klatkę schodową, platformę wejściową dla osób poruszających się na wózkach; czytelnia posiada antypoślizgową podłogę, a toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze holu głównego, po prawej stronie od wejścia oraz cztery na poszczególnych kondygnacjach (piętro I,III,V i VI) .

Przed budynkiem wyznaczono 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku GUS nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.